STATUT

Adoptat de Congresul Extraordinar ALDE din 21 APRILIE 2017

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor este persoană juridică de drept public şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu normele Constituţiei, ale legislaţiei aplicabile partidelor politice şi ale prevederilor prezentului Statut şi ale Regulamentelor adoptate pentru aplicarea acestuia.

Art. 2

 1. Denumirea integrală a partidului este Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, iar denumirea prescurtată este ALDE.
 2. Semnul permanent al ALDE este descris în Anexa nr. 1
 3. Semnul electoral al ALDE este descris în Anexa nr. 1
 4. Culorile partidului sunt albastru şi galben.
 5. Reprezentarea grafică color şi alb-negru a semnului permanent şi a semnului electoral este parte integrantă a prezentului Statut. (Anexa nr. 1)
 6. Delegaţia Permanentă poate modifica sau stabili, după caz, între Congrese, semnul permanent şi semnul electoral, în condiţiile legii.
 7. Delegaţia Permanentă poate modifica, între Congrese, culorile şi drapelul partidului.
 8. Celelalte specificaţii tehnice sunt descrise în manualul de identitate vizuală care este aprobat de Delegaţia Permanentă.
 9. Modificările aduse semnului permanent vor intra în vigoare conform prevederilor Legii partidelor politice, nr. 14/2003 republicată.

Art. 3

 1. Sediul Central al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor este în Bucureşti, Strada Pavel D. Kiseleff, nr. 57, Sector 1, București.
 2. Adresa Sediului Central poate fi schimbată numai prin hotărârea Biroului Politic Central.

Art. 4

 1. Prezentul Statut al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor conţine principii şi norme obligatorii pentru toate organizaţiile şi pentru toţi membrii partidului. Statutul este adoptat şi poate fi modificat, cu excepţiile menţionate în prezentul Statut, doar de către Congresul Ordinar sau Extraordinar al partidului.
 2. Regulamentul de aplicare al Statutului conţine proceduri care se adoptă şi se modifică numai de către Biroul Politic Central.

CAPITOLUL II - OBIECTIVELE PARTIDULUI ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR

Art. 5

 1. Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor este continuatorul legitim al liberalismului modernizator şi reformator, care a construit România modernă şi singura forţă politică românească ce îşi asumă necondiţionat universalitatea, durabilitatea şi actualitatea valorilor liberale. ALDE afirmă libertatea individuală ca temei al oricărei organizări politice, sociale, economice şi culturale rezonabile şi propune un proiect politic fondat pe relaţia dintre libertate, democraţie şi prosperitate.
 2. ALDE urmăreşte punerea în operă a unui sistem instituţional organizat în jurul drepturilor individuale, precum şi dezvoltarea unei comunităţi politice naţionale întemeiată pe principiile libertăţilor civile, politice şi economice, precum şi ale justiţiei şi solidarităţii sociale.
 3. Valorile inalienabile ale ALDE sunt: libertatea de gândire şi de exprimare, libertatea presei, a cercetării ştiinţifice şi a educaţiei, libertatea de asociere, dreptul de proprietate, dreptul oricui de a alege o ocupaţie şi de a folosi liber venitul rezultat, dreptul la un tratament echitabil care să asigure condiţiile unei vieţi decente, dreptul la securitate socială, securitate ecologică și alimentară, dreptul de a trăi liber într-un sistem de liberă întreprindere, domnia legii.
 4. ALDE contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, prin promovarea pluralismului politic. ALDE contribuie la consolidarea sistemului democratic şi a securităţii naţionale, la apărarea drepturilor omului şi ale familiei, la garantarea independenţei justiţiei, la protecţia, consolidarea şi extinderea proprietăţii private, la realizarea schimbului de valori economice şi culturale, cât şi la asigurarea accesului liber şi egal la educaţie, promovând valorile şi interesele naţionale.
 5. Obiectivele politice prioritare stabilite în prezentul Statut reprezintă scopul bine determinat al activităţii Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor.

Art. 6

 1. ALDE este un partid liberal, afiliat la Partidul Alianța Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE Party). ALDE îşi asumă istoria şi tradiţia liberalismului în România, reprezentarea ideilor şi valorilor liberale, civice şi ale dreptei democratice româneşti.
 2. În conformitate cu Programul său politic, ALDE îşi propune construirea unui cadru instituţional care să permităfiecărui cetățean să se bucure decea mai marelibertateposibilăîncontext democratic şi sub domnia necondiţionată a legii, conform principiilor liberale, precum şi conform valorilor democraţiei şi ale capitalismului, cu următoarele obiective politice prioritare:
  1. garantarea, promovarea şi respectarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;
  2. aplicarea legii şi a principiilor de bună guvernare, în scopul consolidării sistemului democratic şi al asigurării coeziunii economice şi sociale;
  3. promovarea şi asigurarea separaţiei puterilor în stat;
  4. respectarea şi asigurarea suveranităţii naţionale, a independenţei, unităţii şi integrităţii României;
  5. garantarea proprietăţii private;
  6. restrângerea categoriei bunurilor ce fac obiectul proprietăţii publice;
  7. stimularea liberei iniţiative şi promovarea unui mediu de afaceri concurenţial şi competitiv;
  8. eliminarea barierelor administrative care împiedică libera circulaţie a capitalurilor, a serviciilor, a produselor şi a persoanelor;
  9. reducerea rolului statului prin asigurarea unei autonomii locale bazate pe alocarea descentralizată a resurselor în economie şi pe respectarea principiului subsidiarităţii;
  10. apărarea şi întărirea administrației locale prin promovarea şi asigurarea principiilor democraţiei şi ale descentralizării puterii;
  11. asigurarea accesului liber şi egal al cetăţenilor României la educaţie, încurajarea dezvoltării educaţiei şi a cercetării, educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa publică;
  12. refacerea şi conservarea mediului înconjurător şi combaterea poluării, scopul său principal fiind creşterea calităţii vieţii şi dezvoltarea societăţii româneşti, pe principiul dezvoltării durabile;
  13. combaterea tuturor formelor de discriminare, precum cea bazată pe rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, sex, gen, convingeri sau apartenenţă la o categorie defavorizată;
  14. combaterea corupţiei, a crimei organizate şi a terorismului;
  15. asigurarea libertăţii depline a presei, prin eliminarea oricărui control din partea autorităţilor publice şi a reprezentanţilor acestora;
  16. susţinerea tinerei generaţii prin programe de educație, sociale și politice, care să asigure o formare cuprinzătoare, pentru a face față provocărilor actuale și viitoare.
  17. consolidarea poziției României în cadrul Uniunii Europene, prin promovarea intereselor ţării şi păstrarea identităţii naţionale;
  18. respectarea angajamentelor asumate ca ţară membră UE şi NATO;
  19. educarea membrilor societăţii în spiritul respectului pentru om şi natură, al demnităţii şi libertăţii spirituale;
  20. susţinerea unor reforme politico-legislative care să încurajeze creşterea demografică.

Art. 7

În realizarea obiectivelor sale, ALDE desfăşoară următoarele activităţi:

 1. consultarea cu cetăţenii în toate problemele de interes major;
 2. permanenta comunicare cu societatea civilă, prin încurajarea dezbaterilor şi a schimbului de idei;
 3. elaborarea de proiecte de politici publice şi programe în domeniile social, economic, cultural şi politic;
 4. participarea la alegerile locale, parlamentare, prezidenţiale şi europene;
 5. reprezentarea în Parlamentul României şi în Parlamentul European;
 6. formarea Guvernului sau participarea la coaliţii guvernamentale;
 7. reprezentarea în organismele administraţiei publice, la toate nivelele;
 8. editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale proprii;
 9. încurajarea constituirii de asociaţii, fundaţii şi cluburi liberale;
 10. acţiuni de formare în politică şi administraţie;
 11. acţiuni culturale, sportive şi de recreere;
 12. ALDE colaborează în implementarea valorilor, obiectivelor şi proiectelor sale, atât la nivel naţional, cât şi judeţean şi local, cu Asociaţia Institutul de Studii Liberale, partenerul principal în societatea civilă românească. Sprijinul reciproc al celor două entităţi juridice este bazat pe valori şi idealuri comune.
 13. ALDE va fi sprijinit de Asociația Institutul de Studii Liberale, prin asistenţă în fundamentarea politicilor publice, pentru a defini soluţii la probleme locale, naţionale sau europene.

CAPITOLUL III - MEMBRII PARTIDULUI ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR

Art. 8

Orice persoană cu drept de vot, cu excepţia celor cărora le este interzisă prin lege asocierea politică, poate deveni membru al ALDE, fără nicio discriminare, dacă îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:

 1. acceptă să adere la Statutul, la Codul Etic şi la Programul partidului;
 2. nu este membru al unui alt partid politic;
 3. nu se află în situaţiile de interdicţie prevăzute în Legea partidelor politice;
 4. nu a săvârşit grave abuzuri sau nereguli în funcţii publice sau politice;
 5. nu îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti;
 6. Cetăţenii Uniunii Europene care nu deţin cetăţenia română şi au reședință în România au dreptul să devină membri ALDE în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

Art. 9

 1. Dobândirea calităţii de membru al ALDE se face în temeiul hotărârii de validare a Biroului Politic Local, pe baza unei cereri de adeziune şi a CV-ului tip, adresate preşedintelui organizaţiei locale în raza căreia domiciliază, îşi are reşedinţa sau îşi desfăşoară activitatea solicitantul, conform art. 42, lit. h). Hotărârea Biroului Politic Local va fi transmisă Biroului Politic Teritorial în 7 zile pentru validare.
 2. Pot solicita înscrieri în partid şi cetăţenii români care domiciliază în străinătate. În cazul acestora, cererea de adeziune se depune la filiala locală ALDE. Hotărârea filialei respective va fi transmisă în 5 zile de la validare organizației ALDE Diaspora.
 3. Reglementarea formalităţilor de înscriere va fi detaliată în regulamentul de aplicare a statutului.
 4. În cazul transferului unui membru dintr-o organizaţie în alta, acesta se realizează în baza unei notificări scrise adresată de persoana în cauză celor două organizaţii, însoţită de dovada plăţii cotizaţiei la zi.
 5. Aceste prevederi se aplică şi în cazul transferului dintr-o organizaţie locală într-o filială teritorială de sector al municipiului Bucureşti sau în cazul transferului între două filiale teritoriale de sector al municipiului Bucureşti.
 6. În cazuri excepţionale, cetăţenii pot solicita înscrierea în ALDE şi prin depunere de adeziuni la sediul central al ALDE. Cererea de adeziune poate fi validată de Preşedintele ALDE pe baza unei propuneri făcute de Secretariatul General al ALDE.

Art. 10

 1. Membrii ALDE sunt egali între ei şi au drepturi şi obligaţii în raport cu funcţiile deţinute.
 2. Pentru merite deosebite, pentru devotament şi abnegaţie în activitatea îndelungată desfăşurată în partid sau pentru promovarea concepţiilor liberale, se poate atribui demnitatea de membru de onoare unor persoane din ţară sau din străinătate, indiferent dacă sunt sau nu membri ai Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor.
 3. Pentru modul deosebit în care a condus partidul, a acţionat pentru înfăptuirea Programului politic, pentru respectarea Statutului şi pentru unitatea şi prestigiul partidului se poate atribui demnitatea de preşedinte de onoare al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor.
 4. Propunerea privind atribuirea înaltelor demnităţi prevăzute la alin. (2) şi (3) se face de către Biroul Politic Central sau de către Delegaţiile Permanente Teritoriale şi se aprobă de Delegaţia Permanentă Națională.

Art. 11

 1. Membrii ALDE au următoarele drepturi:
  1. să-şi exprime în mod liber opiniile în cadrul forurilor partidului;
  2. să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a şi le exprima şi de a le supune dezbaterii organismelor de conducere ale partidului;
  3. să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiei din care fac parte şi cu privire la hotărârile organismelor de conducere locale, teritoriale şi centrale;
  4. să își exprime liber opinii în afara partidului, în măsura în care exprimările respective nu contravin principiilor politice ale partidului, asumate prin Programul politic și Statut, și nici deciziilor și hotărârilor organismelor de conducere ale partidului;
  5. să aleagă, să candideze și să fie aleși – numai dacă au achitate, la zi, toate tipurile de cotizații stabilite de către organismele de conducere competente – pentru funcțiile de conducere din organismele partidului sau pentru funcțiile din afara partidului, care se obțin prin alegeri sau numiri în funcții și demnități publice cu sprijinul politic al partidului, în condițiile legii, urmărind principiul competenței și profesionalismului;
  6. să participe la programele de formare politică organizate de partid;
  7. să se apere în interiorul partidului de orice acuzație, în conformitate cu prevederile statutului și ale regulamentelor partidului.
  8. să fie sprijiniți de partid pentru a se apăra față de acuzațiile externe injuste și neîntemeiate.
  9. să folosească baza materială a partidului, la care îi dă dreptul poziția sa în organismele acestuia, dar numai în interesul ALDE.
  10. să se autosuspende, pe anumite termene, din calitatea de membru ALDE.
 2. Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale şi statutare, este interzisă şi atrage răspunderea disciplinară a celor ce se fac vinovaţi de ea.

Art. 12

 1. Niciun membru al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor nu poate îndeplini două funcţii de conducere, la acelaşi nivel de organizare, în partid, în acelaşi timp.
 2. Sunt considerate funcţii de conducere cea de preşedinte şi cea de vicepreşedinte al organismelor de conducere ale partidului, membrii Biroului Politic Executiv, președintele Tineretului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor, președintele Organizaţiei de Femei a Alianţei Liberalilor şi Democraţilor, președintele Clubului Național al Studenților Alianţei Liberalilor şi Democraţilor și președintele Ligii Aleșilor Locali a Alianţei Liberalilor şi Democraţilor.
 3. Prin derogare de la prevederile alin. (1), un membru al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor poate îndeplini două funcţii de conducere în partid în acelaşi timp, doar în situaţia în care a doua este o funcţie interimară.
 4. Pentru o mai bună reprezentare teritorială, prin derogare de la prevederile alin. (1), funcţia de vicepreşedinte și membru al Biroului Politic Executiv şi cea de preşedinte al filialei teritoriale sunt compatibile.
 5. Pentru o mai bună reprezentare judeţeană, prin derogare de la prevederile alin. (1), funcţia de vicepreşedinte și membru al Biroului Politic Teritorial şi cea de preşedinte al organizaţiei locale sunt compatibile.
 6. Membrii Curţii de Etică şi Arbitraj, ai Comisiei Centrale de Cenzori, ai Consiliilor de Etică Teritoriale și Comisiilor de Cenzori Teritoriale nu pot face parte din nici un organism de conducere al ALDE.

Art. 13

Membrii Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor au următoarele obligaţii:

 1. să cunoască şi să respecte prevederile Statutului, ale Codului Etic și a Regulamentelor de aplicare a Statutului;
 2. să cunoască Programul partidului, să promoveze și să apere opțiunile politice ale partidului, exprimate prin Programul politic, Programul de guvernare, Rezoluții, Declarații sau alte documente ale partidului;
 3. să îndeplinească şi să respecte hotărârile organismelor de conducere şi deciziile Curţii de Etică şi Arbitraj şi ale Consiliilor Teritoriale de Etică şi Arbitraj;
 4. să participe la activitatea organizaţiei din care fac parte sau a organismelor de conducere în care au fost aleşi;
 5. să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului la exercitarea funcţiilor sau demnităţilor publice în care au fost desemnaţi sau aleşi, de care trebuie să se achite cu demnitate, competență şi cinste;
 6. să nu exprime public luări de poziţie contrare deciziilor sau hotărârilor organismelor statutare ale ALDE;
 7. să plătească toate tipurile de cotizații stabilite de organismele competente;
 8. să nu participe la acțiuni sau manifestări contrare intereselor partidului și să nu aibă atitudini ori luări de poziție care să contravină deciziilor și hotărârilor organismelor statutare ale partidului;
 9. să respecte celelalte îndatoriri prevăzute în Statut și în regulamentele partidului;
 10. să susțină candidații partidului desemnați de organismele competente pentru a ocupa o funcție publică ce se dobândește prin alegere sau numire.

Art. 14

Calitatea de membru al ALDE se pierde prin:

 1. demisie;
 2. radiere:
  1. ca urmare a neplății cotizației sau a contribuțiilor stabilite în conformitate cu art. 103, timp de mai mult de șase luni;
  2. înscrierea în alt partid;
  3. aderarea la sau susţinerea publică a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice, cu excepția partidului/partidelor cu care ALDE se află în alianță politică sau electorală;
  4. interzicerea exercitării drepturilor politice și cetățenești prin hotărâre judecătorească;
 3. excludere;

Art. 15

 1. Membrii Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pot demisiona în orice moment, cu efect imediat. Cererea scrisă se depune la Biroul Politic Local al organizației pe teritoriul căreia persoana figurează ca membru, pe care o transmite Biroului Politic Teritorial pentru scoaterea din evidență. Demisia se poate trimite și electronic.
 2. Membrii BPC își pot depune demisia la Secretariatul General ALDE

Art. 16

 1. Membrii Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor se pot autosuspenda din calitatea de membru al partidului numai în cazul ocupării unei funcţii publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic conform legii şi numai pe durata îndeplinirii acestora.
 2. Membrii Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor se pot autosuspenda din funcţia deţinută în partid numai în cazul ocupării unei funcţii publice incompatibile cu deţinerea unor funcţii de conducere în partid, pe o perioadă de maxim 4 ani, cu posibilitatea de prelungire în aceleași condiții. Pentru reluarea calităţii de membru este necesară o cerere scrisă care va fi validată în condiţii stipulate de art. 9 din prezentul Statut.
 3. Persoana autosuspendată are obligaţia respectării prevederilor Codului Etic al ALDE.

Art. 17

În cazurile prevăzute de Statut și Codul Etic, membrii Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pot fi sancţionaţi, cu acordarea dreptului la opinie şi apărare, conform unei proceduri echitabile, specificate în Regulament, prin excludere sau prin aplicarea altor măsuri disciplinare.

Art. 18

Sancţiunea excluderii unui membru din Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor se poate aplica în una din următoarele situaţii:

 1. dacă a încălcat prevederile Statutului, a Regulamentelor de aplicare ale acestuia și ale Codului Etic ALDE.
 2. dacă a încălcat deciziile și hotărârile organismelor de conducere ale partidului;
 3. dacă a săvârşit abateri grave de la disciplina partidului, inclusiv prin acţiuni sau declaraţii publice împotriva hotărârilor luate prin vot de organismele de conducere ale partidului la toate nivelele sau împotriva conducerii partidului la toate nivelele;
 4. dacă persoana în cauză a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate sau i s-a interzis exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 5. dacă persoana în cauză a fost dovedită ca fiind colaborator, informator sau ofiţer al fostei Securităţi;

Art. 19

Sancţiunea excluderii se propune şi se hotărăşte astfel:

 1. pentru membrii fără funcţii în organismele de conducere locale sau în administraţia publică locală, la propunerea preşedintelui organizaţiilor locale, prin hotărârea Biroului Politic Local;
 2. pentru membrii titulari şi supleanți din cadrul Biroului Politic Local, la propunerea Biroului Politic Local, prin hotărârea Biroului Politic Teritorial;
 3. pentru membrii titulari din cadrul Delegaţiei Permanente Teritoriale (cu excepţia preşedintelui filialei teritoriale), la propunerea Biroului Politic Teritorial, prin hotărârea Delegaţiei Permanente Teritoriale;
 4. pentru preşedintele filialei teritoriale, precum şi pentru toţi ceilalţi membri ai Delegaţiei Permanente Naționale (cu excepţia membrilor Biroului Politic Executiv, ai Biroului Politic Central şi a Preşedintelui partidului), la propunerea Biroului Politic Central sau a Delegaţiei Permanente Teritoriale a filialei în care îşi desfăşoară activitatea, prin hotărârea Delegaţiei Permanente Naționale;
 5. pentru membrii Biroului Politic Executiv și ai Biroului Politic Central, la propunerea Preşedintelui partidului, prin hotărârea Delegaţiei Permanente Naţionale;
 6. pentru Preşedintele partidului la propunerea Delegaţiei Permanente, prin hotărârea Congresului partidului;
 7. Biroul Politic Teritorial poate propune iar Delegaţia Permanentă Teritorială poate hotărî şi pentru cazurile prevăzute la lit. a) şi b);
 8. Biroul Politic Executiv poate propune iar Biroul Politic Central poate hotărî şi pentru cazurile prevăzute la lit. a), b) şi c).

Art. 20

 1. În cazul săvârşirii unor abateri mai puţin grave decât cele prevăzute în art. 18 din Statut, se pot hotărî ca sancţiuni următoarele măsuri disciplinare:
  1. avertismentul scris;
  2. suspendarea din funcţie pe timp limitat;
  3. suspendarea – pe cel mult un an – a drepturilor ce decurg din calitatea de membru ALDE;
  4. retragerea sprijinului politic pentru cei aflaţi în funcţii publice la nivel local și în administrația centrală, care au presupus un asemenea sprijin politic;
  5. demiterea din funcții ocupate în structura partidului.
 2. Măsurile prevăzute la alin. (1), lit. d) și lit. e), se pot cumula cu una din cele prevăzute la alin. (1), lit. a), b) şi c), precum şi cu cea prevăzută la art. 18 din Statut.
 3. Măsurile disciplinare enumerate la alin. (1) și (2) sunt de competența organismelor prevăzute la art. 19 din Statut.

Art. 21

Se socotesc abateri mai puţin grave decât cele prevăzute de art. 18 din Statut şi se sancţionează cu luarea de măsuri disciplinare:

 1. neparticiparea repetată şi nemotivată la activităţile organizaţiei sau ale organismului din care face parte;
 2. neîndeplinirea sarcinilor primite sau insubordonarea faţă de organismul de conducere al organizaţiei;
 3. încălcarea prevederilor Statutului, a Regulamentelor de aplicarea ale acestuia și ale Codului Etic al ALDE;
 4. în cazul cumulării abaterilor de la lit. a) şi/sau c) şi/sau d), se poate aplica sancţiunea prevăzută de art. 18 din prezentul Statut.

Art. 22

 1. Organismele de conducere care pot hotărî sancţiuni, se pot sesiza şi din oficiu.
 2. Procedura de aplicare şi contestare a sancţiunilor se face potrivit Regulamentului de aplicare a Statutului.
 3. Contestarea sancţiunilor se poate face de către orice membru al partidului potrivit Regulamentului de aplicare al Statutului și a Regulamentului de organizare si funcționare a Comisiei de Etică și Arbitraj.
 4. Până la soluționarea definitivă a contestației, hotărârea de sancționare produce efecte depline. Dacă o contestație a fost admisă, organele de conducere ale organizației locale, județene sau organele de conducere la nivel național au obligația repunerii în toate drepturile a membrului ALDE sancționat în mod nestatutar. Repunerea în toate drepturile se realizează în maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării hotărârii de admitere a contestației.
 5. Documentele care atestă pierderea calității de membru ALDE a unui ales local se emit către unitățile administrativ-teritoriale și Prefectură de către Secretariatul General al ALDE, pe baza documentelor transmise de filiale.

Art. 23

 1. Persoana care a fost exclusă poate face cerere de reînscriere în Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, în condiţiile prevăzute în art. 9 din Statut, după trecerea unei perioade de minimum un an de la excluderea sa.

Delegaţia Permanentă Națională poate acorda derogări.

CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA PARTIDULUI ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR DISPOZIŢII GENERALE

Art. 24

 1. Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor este organizat şi va funcţiona pe întreg teritoriul ţării, la nivel local, judeţean sau de sector al municipiului Bucureşti, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivel naţional.
 2. Cetăţenii români cu drept de vot, care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în afara frontierelor României pot să devină membri ALDE prin depunerea unei adeziuni la Organizaţia ALDE din ţara în care îşi au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă.
 3. În structura internă a partidului există următoarele niveluri de organizare:
  1. zonal (secţia de votare sau secţii de votare reunite);
  2. local – comune, oraşe şi municipii, exclusiv municipiul Bucureşti;
  3. judeţean – judeţe, sectoarele municipiului Bucureşti; în plus, în municipiul Bucureşti funcţionează o structură de coordonare în conformitate cu Regulamentul CCMB;
  4. naţional;
  5. diaspora.
 4. Organizaţiile ALDE din toate ţările sunt în coordonarea organizaţiei ALDE Diaspora, cu sediul în Municipiul Bucureşti.
 5. Organizaţia ALDE Diaspora funcţionează în baza unui Regulament de Organizare şi Funcţionare propriu adoptat de Biroul Politic Central al ALDE.
 6. Structura organizatorică, drepturile şi îndatoririle Organizaţiei ALDE Diaspora sunt similare organizaţiei teritoriale judeţene a ALDE

Art. 25

Membrii Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor sunt grupaţi pe criterii teritoriale în:

 1. organizaţii la nivelul secţiilor de votare, în localităţile de până la 50.000 de locuitori;
 2. organizaţii pe cartiere, în localităţile de peste 50.000 de locuitori. Numărul organizaţiilor de cartier dintr-o localitate va corespunde cu numărul de consilieri locali din localitatea respectivă, conform Legii administraţiei publice locale. Filialele de sector ale municipiului Bucureşti vor constitui organizaţii de cartier într-un număr stabilit prin decizie a Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucureşti;
 3. organizaţii locale (comunale, orăşeneşti şi municipale);
 4. organizaţii judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare filiale teritoriale.

Art. 26

 1. Organizaţiile la nivelul secţiilor de votare se pot constitui dacă au cel puţin 5 membri
 2. Organizaţiile de cartier se pot constitui dacă au cel puţin 9 membri.
 3. Organizaţiile comunale se pot constitui dacă au cel puţin 15 membri şi organizaţii în cel puţin două treimi din numărul secţiilor de votare de pe teritoriul comunei.
 4. Organizaţiile orăşeneşti, se pot constitui dacă au cel puţin 51 de membri şi organizaţii la nivelul secţiilor de votare/cartierului în cel puţin două treimi din numărul acestora.
 5. Organizaţiile municipale se pot constitui dacă au cel puţin 91 de membrii şi organizaţii la nivelul secţiilor de votare/cartierului în cel puţin două treimi din numărul acestora.
 6. Organizaţiile care nu mai deţin numărul de membri prevăzuţi de alin. (1), (2), (3), (4) și (5), vor relua procedurile de constituire

Art. 27

 1. Filialele teritoriale se pot constitui conform prevederilor aplicabile din Legea partidelor politice, a prezentului Statut și a Regulamentului de aplicare al acestuia.

Art. 28

 1. La nivelul Municipiului Bucureşti funcţionează un Consiliu de Coordonare
 2. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Coordonare este aprobat de Biroul Politic Central al partidului.
 3. Consiliul de Coordonare este format din 13 membri şi are următoarea structură:
  1. preşedinte;
  2. 2 vicepreşedinţi;
  3. 6 preşedinţi ai filialelor teritoriale de sector al Municipiului Bucureşti;
  4. preşedintele TLDE Bucureşti;
  5. președintele OFLDE Bucureşti.
  6. președintele CSLDE Bucureşti
  7. secretarul coordonator
 4. Preşedintele, vicepreședinții și secretarul coordonator al Consiliului de Coordonare sunt aleşi de către Conferinţa Municipiului Bucureşti.
 5. În Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucureşti hotărârile se iau cu o majoritate de 7
 6. La şedinţele Consiliului de Coordonare pot participa, fără drept de vot, liderii consilierilor municipali, liderii consilierilor de sectoare, primarul şi/sau viceprimarii municipiului, primarul şi/sau viceprimarii de sector, parlamentarii în exerciţiu, care îşi au cabinetul parlamentar în municipiului Bucureşti, la invitația președintelui Consiliului de Coordonare al Municipiului București

Art. 29

Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activitatea organizaţiilor de sector;
 2. coordonează campania electorală în Municipiul Bucureşti;
 3. selectează candidaţii propuşi de filialele de sector pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi înaintează lista acestora către Biroului Politic Central care o validează sau o modifică, completează şi validează, după caz;
 4. înaintează Biroului Politic Central candidaţii propuşi de filialele de sector pentru Camera Deputaţilor şi Senat din circumscripţia electorală Bucureşti;
 5. propune Biroului Politic Central candidaţii pentru funcţiile de conducere din administraţia publică centrală;
 6. acordă sau retrage sprijinul politic persoanelor cu funcţii de conducere din serviciile publice descentralizate şi deconcentrate ale administraţiei publice din Municipiul Bucureşti;
 7. asigură legătură permanentă între filialele de sector şi Biroul Politic Executiv;
 8. selectează trei propuneri de candidaţi pentru funcţia de primar general al Municipiului Bucureşti din listele înaintate de Birourile Politice de Sector şi le înaintează spre definitivare Biroului Politic Executiv.

Art. 30

 1. La nivelul fiecărei filiale teritoriale, Biroul Politic Teritorial constituie o structură a Tineretului Liberalilor şi Democraţilor – TLDE, compusă din membri ALDE care nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi care este coordonată de către acesta. Unde este cazul, se constituie şi structuri ale TLDE la nivel local coordonate de către Birourile Politice Locale.
 2. Membrii TLDE care au împlinit vârsta de 35 de ani în timpul exercitării unei funcţii într-un organism de conducere al TLDE, la orice nivel, pot activa în cadrul TLDE până la încheierea mandatului respectiv.
 3. Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) este stabilită printr-un Regulament aprobat de către Biroul Politic Central al partidului.

Art. 31

 1. La nivelul fiecărei filiale teritoriale, Birourile Politice constituie Organizaţii ale Femeilor Alianţei Liberalilor şi Democraţilor – OFLDE.
 2. Unde este cazul, se constituie şi structuri ale OFLDE la nivel local coordonate de către Birourile Politice Locale.
 3. Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) este stabilită printr-un Regulament aprobat de către Biroul Politic Central al partidului.

Art. 32

 1. La nivelul filialelor teritoriale care își au sediul în orașe unde sunt centre universitare se înfiinţează Cluburi Studenţeşti ale Alianței Liberalilor şi Democraţilor – CSLDE care vor fi în coordonarea Birourilor Politice Teritoriale.
 2. În Municipiul Bucureşti, Clubul Studenţesc Liberal Democrat va funcționa în coordonarea Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucureşti.
 3. Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) și alin. (2) sunt stabilite printr-un Regulament aprobat de Biroul Politic Central.

Art. 33

 1. La nivelul fiecărei filiale teritoriale, Birourile Politice constituie o structură teritorială a Ligii Aleşilor Locali, compusă din membri care sunt consilieri locali sau judeţeni, primari sau viceprimari, preşedinţi sau vicepreşedinţi de Consilii Judeţene şi care este coordonată de către Biroul Politic Teritorial.
 2. Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) este stabilită printr-un Regulament aprobat de către Biroul Politic Central al partidului.

Art. 34

 1. La nivel local şi teritorial, Birourile Politice pot organiza comisii locale ale Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, corespunzătoare departamentelor și comisiilor naţionale, care să se ocupe de probleme specifice unor anumite categorii sociale sau profesionale – oameni de afaceri, cadre didactice, medici, pensionari şi altele.
 2. Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) este stabilită printr-un Regulament aprobat de către Biroul Politic Central al partidului.

CAPITOLUL V - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ LA NIVEL LOCAL COMUNĂ, ORAŞ ŞI MUNICIPIU

Art. 43

 1. La nivel judeţean şi al sectoarelor Municipiului Bucureşti Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor are următoarele organisme de conducere:
  1. Conferinţa filialei teritoriale;
  2. Delegaţia Permanentă Teritorială (Judeţeană sau de Sector);
  3. Biroul Politic Teritorial (Judeţean sau de Sector).
 2. La nivelul Municipiului Bucureşti funcţionează Conferinţa Municipală, Delegația Permanentă Teritorială şi Consiliul de Coordonare.

Art. 44

 1. Conferinţa filialei judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, este compusă din:
  1. membrii Delegaţiei Permanente Judeţene, respectiv membrii Delegaţiei Permanente Teritoriale a Municipiului Bucureşti;
  2. delegaţii organizaţiilor locale, respectiv ai organizaţiilor de zonă ale sectoarelor Municipiului Bucureşti conform unei norme de reprezentare stabilită de Birourile Politice Teritoriale.
 2. Norma de reprezentare se stabileşte în funcţie de numărul membrilor organizaţiilor locale precum şi în funcţie de rezultatele obţinute la alegerile locale, parlamentare, prezidențiale și europene.

Art. 45

Conferinţa filialei teritoriale, respectiv a Municipiului Bucureşti se întruneşte anual şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Politic Teritorial, respectiv a Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucureşti, sau la cererea a mai mult de jumătate din numărul organizaţiilor locale, respectiv a mai mult de jumătate din filialele de sector, ori la decizia Biroului Politic Central.

Art. 46

 1. Conferinţa filialei teritoriale are următoarele atribuţii de conducere:
  1. hotărăşte măsurile de realizare a Programului şi a strategiei partidului la nivel teritorial;
  2. aprobă şi susţine elaborarea şi participarea conducerii locale la proiectele şi programele de dezvoltare regională şi locală;
  3. coordonează şi definitivează modalităţile de integrare a specialiştilor locali în proiectele şi programele aflate în lucru la nivel naţional;
  4. alege preşedintele filialei teritoriale;
  5. alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, 5-9 vicepreşedinţi, 15-19 membri şi 9 membrii supleanţi ai Biroului Politic Teritorial;
  6. dezbate raportul Comisiei de Cenzori şi acordă descărcare pentru execuţia bugetară;
  7. analizează activitatea organelor de conducere pe care le-au ales şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia publică locală şi dispune măsurile necesare pentru o mai bună reprezentare politică;
  8. evaluează activitatea reprezentanţilor săi în Parlament şi în administrația publică centrală.
  9. Conferinţa Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:
  10. alege preşedintele, vicepreşedinţii și secretarul coordonator;
  11. hotărăşte măsurile de realizare a Programului şi a strategiei partidului la nivelul Municipiului Bucureşti;
  12. aprobă şi susţine elaborarea şi participarea conducerii locale la proiectele şi programele de dezvoltare pentru Municipiul Bucureşti;
  13. analizează activitatea organelor de conducere pe care le-a ales şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia locală şi centrală și dispune măsurile necesare pentru o mai bună reprezentare politică;
  14. analizează activitatea reprezentanţilor în Parlament.

Art. 47

 1. Delegaţia Permanentă Teritorială (DPT) este compusă din:
  1. membrii Biroului Politic Teritorial;
  2. secretarul coordonator şi trezorierul filialei;
  3. preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul coordonator ai organizaţiei municipiului reşedinţă de judeţ;
  4. preşedinţii organizaţiilor locale (comunale, orăşeneşti şi municipale) subordonate;
  5. preşedinţii organizaţiilor de cartier aparţinând localităţilor cu peste 50.000 de locuitori;
  6. consilieri judeţeni, respectiv de sector ai Municipiului Bucureşti;
  7. consilierii locali;
  8. parlamentarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene, primarii şi viceprimarii, membri ai ALDE;
  9. preşedintele şi un vicepreşedinte al TLDE la nivel teritorial;
  10. preşedinta şi o vicepreşedintă a OFLDE la nivel teritorial;
  11. preşedintele şi un vicepreşedinte al Clubului Studenţesc Liberal Democrate;
  12. preşedintele şi un vicepreşedinte al Ligii Aleşilor Locali;
  13. preşedinţii structurilor care se ocupă de probleme specifice înfiinţate conform art. 83 din Statut.
  14. membri ai Delegaţiei Permanente Naționale care sunt şi membri ai Filialei Teritoriale.
 2. Delegaţia Permanentă Teritorială a Municipiului București este compusă din:
  1. membrii Consiliului de Coordonare a Municipiului București
  2. Primarul General și Viceprimarul General al Capitalei
  3. parlamentari
  4. primarii și viceprimarii de sectoare
  5. consilierii generali
  6. consilierii locali de sectoare
  7. parlamentarii aleși în circumscripția Municipiului București
  8. 10 membri ai fiecărui Birou Politic Teritorial de sector desemnați de către fiecare organizație de sector.
 3. Atribuțiile Delegației Permanente Teritoriale București sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Organizației Municipiului București, aprobat de către Biroul Politic Central.

Art. 48

Delegaţia Permanentă Teritorială se întruneşte o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui filialei teritoriale, fie pe baza hotărârii Biroului Politic Teritorial, fie la cererea majorităţii simple a numărului membrilor săi.

Art. 49

Delegaţia Permanentă Teritorială are următoarele atribuţii:

 1. analizează activitatea organelor de conducere locale alese, a parlamentarilor şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia publică locală și centrală;
 2. îndeplineşte hotărârile conducerii centrale a partidului şi asigură punerea în aplicare a măsurilor pentru realizarea Programului şi a strategiei partidului;
 3. stabileşte priorităţile de dezvoltare locală, proiectele şi programele, precum şi modalităţile de implicare a structurilor şi a organelor locale în realizarea lor efectivă;
 4. evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ce priveşte numărul de membri, activitatea reprezentanţilor locali, dotarea logistică şi materială precum şi asigurarea mijloacelor financiare necesare unei bune funcţionări şi reprezentări;
 5. validează listele de candidaţi pentru consilieri judeţeni, respectiv pentru consilierii de sector ai Municipiului Bucureşti, propuse de către Biroul Politic Teritorial;
 6. validează lista de candidaţi pentru primari aprobată de Adunarea Generală şi definitivată de Biroul Politic Teritorial, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ;
 7. hotărăşte cu privire la sancţiunile propuse de către Biroul Politic Teritorial;
 8. aprobă delegaţii la Congres la propunerea Biroului Politic Teritorial;
 9. aprobă şi transmite spre validare Biroului Politic Central candidaţii pentru alegerile parlamentare, în cazul filialelor teritoriale care au obţinut la ultimele alegeri rezultate electorale peste media naţională a partidului, la votul pentru lista de consilieri judeţeni şi la votul pentru Parlamentul European;
 10. aprobă şi propune Biroului Politic Central candidaţii pentru alegerile parlamentare, în cazul filialelor teritoriale care au obţinut la ultimele alegeri rezultate electorale sub media naţională a partidului, la votul pentru lista de consilieri judeţeni si la votul pentru Parlamentul European;
 11. în situaţii deosebite, când organismele de conducere la nivelul municipiului reședință de județ activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului sau a strategiei partidului,  poate hotărî dizolvarea Biroului Politic Local al municipiului reședință de județ sau demiterea preşedintelui acestuia, la propunerea BPT
 12. alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 5 judecători ai Consiliului Teritorial de Arbitraj (CTA), la propunerea președintelui filialei. Președintele Consiliului Teritorial de Arbitraj este ales de cei 5 judecători prin vot secret.
 13. alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, 3 membri ai Comisiei Teritoriale de Cenzori (CTC), la propunerea președintelui filialei. Președintele Comisiei Teritoriale de Cenzori este ales de cei 3 membri prin vot secret.

Art. 50

 1. Biroul Politic Teritorial (BPT) este organismul de conducere executiv la nivel judeţean sau de sector al Municipiului Bucureşti şi este format dintr-un număr impar de membri, aleşi în conformitate cu prevederile art. 46, lit. d) şi e) cu următoare structură:
  1. preşedinte;
  2. 5-9 vicepreşedinţi;
  3. 15-19 membri.
  4. 6 membri supleanți
 2. Biroul Politic Teritorial asigură conducerea curentă a filialei, se întruneşte săptămânal sau de ori de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui sau la cererea majorităţii simple a numărului membrilor săi.
 3. În absenţa preşedintelui, şedinţele vor fi conduse de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de acesta.
 4. La şedinţe participă, cu drept de vot, parlamentarii aleși în circumscripția electorală județeană sau a Municipiului București, preşedintele Consiliului Judeţean, primarul municipiului reşedinţă de judeţ sau cel de sector al Municipiului Bucureşti, preşedintele TLDE, preşedintele OFLDE, preşedintele CSLDE şi preşedintele LAL de la nivelul teritorial (județean sau de sector).
 5. La şedinţe pot participa la invitaţia preşedintelui, fără drept de vot, secretarul coordonator, trezorierul, membrii supleanţi, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, viceprimarii municipiilor reşedinţă de judeţ sau de sector ai Municipiului Bucureşti şi alţi demnitari ai ALDE din filiala respectivă.

Art. 51

 1. Biroul Politic Teritorial are următoarele atribuţii:
  1. aplică linia politică de acţiune stabilită de forurile de conducere superioare ale partidului;
  2. coordonează, planifică şi monitorizează activitatea filialei, precum şi a organizaţiilor locale între şedinţele Delegaţiei Permanente Teritoriale;
  3. propune Delegaţiei Permanente Teritoriale lista delegaţilor pentru participarea la Congres;
  4. hotărăşte convocarea Adunărilor Generale când e cazul;
  5. stabileşte strategia campaniilor electorale la nivel judeţean, organizează campaniile electorale şi răspunde în faţa Delegaţiei Permanente de îndeplinirea obiectivelor electorale;
  6. convoacă Conferinţa filialei teritoriale şi stabileşte norma de reprezentare la aceasta;
  7. urmăreşte încasarea cotizaţiilor de la organizaţiile locale;
  8. validează propunerea preşedintelui de numire sau revocare a membrilor partidului în funcţiile de la nivel judeţean, respectiv de sector al Municipiului Bucureşti;
  9. întocmeşte listele cu propunerile de candidaţi pentru funcţiile din administraţia publică centrală şi le înaintează spre validare Biroului Politic Central;
  10. în cazuri excepţionale, aprobă cooptarea în funcţii, peste structura aleasă, a unor personalităţi locale care s-au înscris în partid, la propunerea Biroului Politic Teritorial;
  11. validează propunerile de dobândire a calității de membru activ înaintate de organizațiile locale
  12. conduce campania electorală potrivit strategiei electorale aprobate de Delegaţia Permanentă Teritorială;
  13. aprobă propunerile de cooptare de membri în Birourile Politice Locale în cazul unor regrupări ale forţelor politice la nivel local;
  14. propune Delegaţiei Permanente Teritoriale cooptarea de membri în Biroul Politic Teritorial în cazul unor regrupări ale forţelor politice la nivel teritorial;
  15. în cazuri excepţionale propune Delegaţiei Permanente Teritoriale cooptarea în funcţii, peste structura aleasă, a unor personalităţi locale care s-au înscris în partid;
  16. hotărăşte excluderea în condiţiile prevăzute la art. 18 din Statut;
  17. organizează cercuri de studii, biblioteci, conferinţe, întruniri şi alte asemenea activităţi.
  18. în situaţii deosebite, când organismele de conducere la nivel local, cu excepția municipiului reședință de județ, activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului sau a strategiei partidului, poate hotărî dizolvarea Biroului Politic Local sau demiterea Preşedintelui acestuia.
 2. Pe lângă atribuţiile enumerate la alin. (1) al acestui articol, Biroul Politic Teritorial are următoarele atribuţii:
  1. numeşte Birouri Locale Interimare sau, în cazul organizaţiilor în curs de constituire, nuclee de conducere;
  2. propune Biroului Politic Central candidații pentru funcțiile de primar al municipiului reședință de județ și președinte al Consiliului Județean;
  3. validează sau invalidează rezultatele alegerilor în organizaţiile locale, cu excepţia organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare şi de cartier;
  4. definitivează şi validează listele de candidaţi pentru consilieri locali propuse de către Birourile Politice Locale şi aprobate de Adunările Generale;
  5. ordonează şi definitivează lista candidaţilor pentru Consiliul Judeţean şi pentru primari pe care o propune spre validare Delegaţiei Permanente Teritoriale;
  6. stabileşte propunerile de candidaţi pentru alegerile parlamentare, pe care le înaintează Delegaţiei Permanente Teritoriale;
  7. împuterniceşte organizaţiile locale pentru a-şi ţine evidenţa financiar–contabilă proprie;
  8. aprobă BVC al filialei partidului;
  9. aprobă Raportul Comisiei Teritoriale de Cenzori pentru exercițiul financiar expirat;
  10. aprobă descărcarea de gestiune a exercițiului financiar expirat;
  11. centralizează evidența membrilor de partid la nivelul organizației județene/de sector;
  12. transmite Secretariatului General al ALDE datele membrilor de partid în vederea centralizării și înregistrării acestora în Registrul Național de Evidență al Membrilor (RNEM)
 3. Pe lângă atribuţiile enumerate la alin. (1) al acestui articol, Biroul Politic de Sector are următoarele atribuţii:
 4. selectează şi propune Consiliului de Coordonare al Municipiului București lista de candidaţi pentru consilieri de sector;
 5. selectează și propune Consiliului de Coordonare al Municipiului București lista de candidaţi pentru consilieri generali ai municipiului Bucureşti;
 6. selectează şi propune Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucureşti candidaţii pentru Camera Deputaţilor şi Senat în circumscripţia electorală Bucureşti.

Art. 52

 1. Preşedintele filialei teritoriale reprezintă partidul în relaţiile oficiale din zona lui de activitate.
 2. Preşedintele filialei teritoriale este de drept şi preşedintele Biroului Politic Teritorial și al DPT şi are următoarele atribuţii specifice:
  1. prezidează şedinţele organizaţiilor la care participă, informând pe membrii acestora cu privire la activitatea pe care o desfăşoară;
  2. supune aprobării organismelor de conducere teritoriale măsurile pentru aplicarea hotărârilor conducerii centrale a partidului;
  3. propune Biroului Politic Teritorial numirea sau revocarea membrilor partidului în funcţiile de la nivel judeţean, respectiv de sector al municipiului Bucureşti;
  4. propune cooptarea de membri supleanţi în organismele de conducere teritoriale pe locurile devenite vacante, până la organizarea de noi alegeri;
  5. participă, în mod obligatoriu, la şedinţele Biroului Politic Central şi ale Delegaţiei Permanente Naționale şi răspunde la toate convocările conducerii centrale;
  6. informează periodic Biroul Politic Executiv şi Biroul Politic Central, cu datele solicitate de către acesta, şi organismele de conducere teritoriale cu privire la activitatea filialei şi la evenimentele importante din zona sa de activitate;
  7. stabileşte schema organizatorică a aparatului de lucru al filialei partidului la nivel judeţean, respectiv de sector al Municipiului Bucureşti şi angajează personalul necesar acestui aparat;
  8. numeşte şi revocă secretarul coordonator şi trezorierul filialei şi răspunde direct de modul în care aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile;
  9. răspunde de asigurarea încasării cotizaţiilor, de respectarea termenelor de rezolvare a cererilor de înscriere în ALDE, de transmitere a bazelor de date lunare la Secretariatul General al ALDE şi de achitarea obligaţiilor financiare ale filialei la nivel teritorial şi naţional.
  10. răspunde de gestiunea bunurilor mobile şi imobile precum și de fondurilor partidului;
  11. stabileşte şi negociază reprezentarea partidului în instituţiile şi organismele care funcţionează la nivel judeţean sau de sector al Municipiului Bucureşti;
  12. conduce negocierile politice purtate la nivel teritorial împreună cu echipe pe care le formează dintre membrii Biroului Politic Teritorial.

CAPITOLUL VII - ORGANIZAREA LA NIVEL NAŢIONAL

Art. 53

La nivel naţional, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor are următoarele organisme de conducere:

 1. Congresul (Adunarea Generală a delegaţilor membrilor partidului);
 2. Delegaţia Permanentă Naţională (DPN);
 3. Consiliul National (C.N);
 4. Biroul Politic Central (BPC);
 5. Biroul Politic Executiv (BPEx);
 6. Preşedintele;

Art. 54

Congresul este forul suprem de conducere şi decizie al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, la nivel naţional, şi se compune din:

 1. delegaţii aleşi de filialele teritoriale;
 2. membrii Delegaţiei Permanente Naționale.

Art. 55

 1. Congresul Ordinar se întruneşte o dată la patru ani.
 2. Congresul Extraordinar se întruneşte ori de câte ori este nevoie în condiţiile prevăzute de prezentul Statut.

Art. 56

 1. Convocarea Congresului se face de către Delegaţia Permanentă, la cererea Biroului Politic Central sau la cererea a mai mult de jumătate din Delegaţiile Permanente Teritoriale.
 2. Delegaţia Permanentă stabileşte data, locul, ordinea de zi, precum şi numărul şi norma de reprezentare a delegaţilor membrilor filialelor teritoriale.
 3. Pentru Congresul Ordinar, convocarea se face cu cel puţin 60 de zile, iar pentru Congresul Extraordinar, cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru ţinerea Congresului.
 4. Norma de reprezentare se stabileşte în funcţie de numărul membrilor filialelor teritoriale, potrivit prevederilor Legii partidelor politice, precum şi în funcţie de rezultatele obţinute la alegerile locale, parlamentare, prezidențiale şi europene.

Art. 57

Congresul este legal constituit dacă sunt prezenţi mai mult de jumătate plus unul din numărul delegaţilor. Pentru motive de urgenţă, termenele de convocare a Congreselor Ordinare sau Extraordinare precizate la art. 56, alin. (3), pot fi acoperite prin participarea a minim trei pătrimi din delegaţii trimişi de filialele legal şi statutar constituite, condiţie în care un Congres va fi considerat ca fiind convocat statutar şi fără respectarea termenelor mai sus precizate.

Art. 58

 1. Lucrările Congresului sunt deschise de către Preşedintele ALDE, care prezintă ordinea de zi spre aprobare.
 2. Documentele prezentate Congresului sunt supuse dezbaterii şi aprobării prin vot.
 3. În cazul în care Congresul este convocat şi pentru alegeri, Președintele și Biroul Politic Executiv îşi depun mandatul, iar până la alegerea noului Preşedinte și a Biroului Politic Executiv, lucrările Congresului vor fi conduse în continuare de către un prezidiu format din trei membri şi doi secretari aleşi de către delegaţii la Congres.
 4. După alegerea Preşedintelui, acesta va prelua conducerea lucrărilor Congresului, asistat de membrii prezidiului şi de secretari.

Art. 59

 1. Secretarii vor întocmi procese-verbale ale dezbaterilor şi hotărârilor, care devin documentele oficiale ale Congresului.
 2. Procesele-verbale şi hotărârile Congresului vor fi semnate de către secretariatul tehnic.

Art. 60

 1. Congresul partidului are următoarele atribuţii:
  1. adoptă şi/sau modifică Statutul partidului, la propunerea Delegaţiei Permanente Naționale;
  2. alege uninominal membrii titulari ai Biroului Politic Executiv;
  3. adoptă strategia şi Programul politic ale partidului și Rezoluțiile prezentate de Preşedintele ales;
  4. hotărăşte asupra raportului Biroului Politic Central, prezentat de către Preşedintele partidului;
  5. hotărăşte asupra raportului prezentat de preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori şi asupra raportului prezentat de preşedintele Curţii de Etică şi Arbitraj;
  6. revocă din funcţie sau sancţionează Preşedintele partidului la propunerea Delegaţiei Permanente Naționale.
 2. În cazul în care, între Congrese, se schimbă cadrul legislativ privind partidele politice, Delegaţia Permanentă Națională este mandatată de drept să modifice prezentul Statut, numai pentru punerea de acord cu dispoziţiile legale.
 3. În cazuri de urgenţă, Congresul, legal constituit, poate înlocui din punct de vedere decizional oricare dintre celelalte organisme de conducere, atribuţiile fiind transferate imediat, prin simpla introducere pe ordinea de zi a dezbaterilor, a oricăreia din atribuţiile specifice ale celorlalte organisme de conducere. O astfel de decizie este validată şi devine obligatorie prin votul majorităţii simple a participanţilor cu drept de vot la Congresul legal constituit.

Art. 61

 1. Delegaţia Permanentă Națională exercită conducerea partidului dintre Congrese şi este compusă din:
  1. Preşedintele partidului;
  2. membri Biroului Politic Central;
  3. secretarii de stat si funcțiile asimilate acestora;
  4. subsecretarii de stat si funcțiile asimilate acestora;
  5. preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene, membri ALDE;
  6. primarii şi viceprimarii municipiilor reşedinţă de judeţ, de sectoare şi primarul şi viceprimarul general al municipiului Bucureşti, membri ALDE;
  7. primarii de municipii și primarii de oraș;
  8. membrii de onoare ai partidului;
  9. un vicepreşedinte şi secretarul general ai TLDE;
  10. un vicepreşedinte şi secretarul general ai OFLDE;
  11. un vicepreşedinte şi secretarul general ai CSLDE;
  12. un vicepreşedinte şi secretarul general ai Ligii Aleşilor Locali ALDE;
  13. secretarii generali adjuncţi;
  14. secretarii executivi;
  15. secretarul pentru relaţiile internaţionale;
 2. La ședințele Delegației Permanente Naționale participă cu statut de invitat permanent președintele CEA și președintele CCC.

Art. 62

Delegaţia Permanentă Națională se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui ALDE, sau a Biroului Politic Executiv, sau a Biroului Politic Central sau a majorităţii simple a numărului membrilor acesteia.

Art. 63

Delegaţia Permanentă Națională are următoarele atribuţii:

  1. adoptă măsurile ce se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului și respectarea prevederilor Statutului ALDE și a regulamentelor de aplicare ale acestuia;
  2. adoptă şi aplică Programul de guvernare, precum şi programele şi politicile sectoriale ale partidului, în funcţie de evoluţia social-politică a ţării;
  3. aprobă fuziunile şi alianţele cu partide politice, precum şi orice alte înţelegeri politice negociate şi propuse de Biroul Politic Executiv;
  4. alege președintele și vicepreședinții Consiliului Național, la propunerea Președintelui ALDE;
  5. alege și revocă 11 judecători ai Curții de Etică și Arbitraj precum și cinci judecători supleanți la propunerea Biroului Politic Executiv;
  6. alege și revocă 5 membri ai Comisiei de Cenzori și 3 membri supleanți, la propunerea Biroului Politic Executiv;
  7. analizează activitatea parlamentarilor, a parlamentarilor europeni şi a demnitarilor partidului în funcţiile publice din administraţia centrală şi dispune măsurile ce se impun;
  8. între Congrese, stabileşte semnul permanent şi semnul electoral al partidului;
  9. desemnează candidatul ALDE la funcţia de Preşedinte al României;
  10. stabileşte candidatul partidului la funcţia de prim-ministru, la propunerea Biroului Politic Executiv;
  11. stabileşte candidatul la funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi pe cel la funcţia de preşedinte al Senatului, la propunerea Biroului Politic Executiv;
  12. poate solicita rapoarte de activitate de la persoanele numite de partid în Guvern şi în administraţia publică centrală;
  13. analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale Biroului Politic Central, ale grupurilor parlamentare şi ale parlamentarilor europeni;
  14. convoacă şi stabileşte data, locul, numărul şi norma de reprezentare pentru delegaţiile la Congres şi propune ordinea de zi a acestuia;
  15. propune Congresului adoptarea şi/sau modificarea Statutului partidului;
  16. aplică sau propune sancţiuni faţă de membrii partidului în conformitate cu prevederile Statutului;
  17. stabileşte adresa Sediului Central al partidului;
  18. atribuie sau retrage calitatea de Preşedinte sau de membru de onoare al ALDE, la propunerea Biroului Politic Executiv sau a Delegaţiilor Permanente Teritoriale

Art. 64

Delegaţia Permanentă Națională poate fi învestită cu orice alte atribuţii ale Biroului Politic Central sau ale Biroului Politic Executiv, în cazurile de imposibilitate de constituire în condiţii statutare ale celor două organisme, ori prin decizie de dezinvestire şi prin care aceste atribuţii se transferă spre competenţa sa de soluţionare, fie de către Biroului Politic Central sau fie de către Biroul Politic Executiv.

Art. 65

Consiliul Național al ALDE este platformă de analiză, dezbatere și elaborare de programe și politici publice, precum și de oferire a soluțiilor alternative programelor de guvernare, platformă structurată pe departamente de lucru pe domenii de activitate.

Art. 66

Consiliul Național al ALDE se constituie din următorii membri ALDE:

 1. parlamentari;
 2. miniștri, secretari de stat, subsecretari de stat;
 3. europarlamentari;
 4. președinți și/sau vicepreședinți ai Consiliilor Județene Administrative;
 5. primari de municipii;
 6. primari de orașe.

Art. 67

Conducerea Consiliului Național ALDE este alcătuită din președinte, 3 vicepreședinți și 17 membri, care sunt coordonatorii departamentelor de specialitate;

Art. 68

Președintele coordonează activitatea Consiliului Național al ALDE și are următoarele atribuții:

 1. Prezidează ședințele Consiliului Național
 2. Coordonează activitatea departamentelor și comisiilor de specialitate constituite în cadrul partidului la nivel național
 3. Urmărește respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Național
 4. Primește, prin delegare, atribuții din partea președintelui ALDE
 5. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Delegației Permanente Naționale ALDE, BPC și BPEx sau care reies din prevederile prezentului Statut.

Art. 69

Secretariatul Executiv al Consiliului Național are următoarele atribuții principale:

 1. coordonează activitatea administrativă a departamentelor constituite în structura Consiliului Național;
 2. monitorizează îndeplinirea atribuțiilor departamentelor, asigură evidența și arhivarea documentelor interne ale departamentelor.

Art. 70

 1. În cadrul Consiliului Național al ALDE se organizează departamente structurate pe principalele domenii de activitate guvernamentală în care sunt cuprinși membri ai Consiliului Național și specialiști din domeniile respective, membri și simpatizanți ALDE.
 2. Departamentele au următoarele atribuții:
  1. elaborează studii, strategii și programe ale ALDE specializate pe domenii de activitate;
  2. elaborează secțiuni specifice din cadrul Programului de Guvernare al ALDE;
  3. monitorizează activitatea ministerelor și a instituțiilor cu atribuții specifice pentru fiecare dintre domeniile de activitate ale Departamentelor;
  4. analizează legislația în vigoare și proiectele de lege;
  5. elaborează strategii și mesaje cu referire la activitatea curentă a Guvernului și a instituțiilor aflate în subordinea acestuia;
  6. monitorizează şi evaluează activitatea autorităţilor publice centrale pe domenii.

Art. 71

Biroul Politic Central este forul de dezbatere şi decizie al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților între şedinţele Delegaţiei Permanente şi este compus din:

 1. Biroul Politic Executiv;
 2. preşedinţii filialelor teritoriale care nu sunt membrii ai Biroului Politic Executiv;
 3. secretarul general ALDE;
 4. miniștrii care nu sunt membrii ai Biroului Politic Executiv;
 5. parlamentarii europeni care nu sunt membrii ai Biroului Politic Executiv;
 6. parlamentarii Partidului Alianța Liberalilor și Democraților care nu sunt membri ai Biroului Politic Executiv;
 7. preşedintele Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucureşti, preşedintele TLDE, preşedinta OFLDE, președintele CSLDE și preşedintele LAL;
 8. la ședințele Biroului Politic Central participă cu statut de invitat permanent Președintele CEA și președintele CCC.

Art. 72

 1. Biroul Politic Central se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, înaintea şedinţei Delegaţiei Permanente, la convocarea Preşedintelui sau a mai mult de jumătate din membrii săi.
 2. La şedinţele Biroului Politic Central participă numai membrii săi titulari, care nu pot fi înlocuiţi.
 3. Preşedintele poate invita anumite persoane să participe la dezbateri.

Art. 73

Biroul Politic Central are următoarele atribuţii:

 1. aprobă ordinea de zi a următoarei şedinţe a Delegaţiei Permanente la propunerea Biroului Politic Executiv;
 2. analizează, coordonează şi sprijină activitatea filialelor şi dispune măsurile ce se impun;
 3. rezolvă problemele organizatorice curente;
 4. coordonează modul de pregătire şi desfăşurare a campaniilor electorale, la propunerea Biroului Politic Executiv;
 5. stabileşte coordonatorii campaniilor electorale la nivel naţional;
 6. aprobă data desfăşurării Conferinţelor filialelor teritoriale;
 7. validează sau invalidează votul la alegerile organismelor de conducere la nivel teritorial;
 8. în situaţii cu totul deosebite, hotărăşte dizolvarea unui Birou Politic Teritorial sau demiterea Preşedintelui acestuia când organismele de conducere alese la nivel teritorial activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului ori a strategiei partidului şi desemnează un Birou Politic Teritorial Interimar, la propunerea Biroului Politic Executiv;
 9. validează candidaţii pentru alegerile parlamentare, desemnaţi de Delegaţiile Permanente Teritoriale ale filialelor care au obţinut la ultimele alegeri rezultate electorale peste media naţională a partidului, la votul pentru lista de consilieri judeţeni şi la votul pentru Parlamentul European;
 10. validează propunerea Biroului Politic Executiv privind candidaţii pentru alegerile parlamentare, desemnaţi de Delegaţiile Permanente Teritoriale ale filialelor care au obţinut la ultimele alegeri rezultate electorale sub media naţională a partidului, la votul pentru lista de consilieri judeţeni, la votul pentru Parlamentul European şi la votul pentru Preşedinţia României;
 11. validează propunerea Biroului Politic Executiv privind listele candidaţilor pentru alegerile europene;
 12. evaluează activitatea grupurilor parlamentare şi ale parlamentarilor europeni;
 13. validează, la propunerea Biroului Politic Executiv, grila de criterii pentru selecţionarea candidaţilor pentru orice funcţie, a cărei aplicare este obligatorie pentru Delegaţia Permanentă Teritorială;
 14. desemnează candidaţii pentru funcţiile din Guvern şi din administraţia publică centrală sau retrage sprijinul titularilor funcţiilor din Guvern şi din administraţia publică centrală, la propunerea BPEx;
 15. aprobă Regulamentul de aplicare al Statutului, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Național, Codul Etic, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al filialei teritoriale, Regulamentul Organizare și Funcționare al Secretariatului General precum şi Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale organismelor de conducere şi ale structurilor constituite la nivel naţional, dacă Statutul ALDE nu prevede altfel, la propunerea BPEx.
 16. soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de Birourile Politice Teritoriale ale organizațiilor județene, de sector, sau a organizației Municipiului București.
 17. aprobă BVC și bilanțul contabil al partidului;
 18. aprobă raportul Comisiei Centrale de Cenzori pentru exercițiul financiar expirat; aprobă descărcarea de gestiune al exercițiului financiar expirat;

Art. 74

 1. Biroul Politic Executiv asigură conducerea partidului între şedinţele Biroului Politic Central şi ale Delegaţiei Permanente şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui;
 2. Biroul Politic Executiv este alcătuit din Preşedinte, 16 vicepreşedinţi, 17 membri și 12 membri supleanți;
 3. Președintele Consiliului Național al ALDE participă la ședințele Biroului Politic Executiv și are drept de vot;
 4. La şedinţele Biroului Politic Executiv participă, cu statut de invitat permanent, Secretarul General al ALDE, trezorierul ALDE, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, liderii grupurilor parlamentare, Prim-ministrul și miniștrii.

Art. 75

Biroul Politic Executiv are următoarele atribuţii:

 1. adoptă şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a hotărârilor organismelor de conducere ale partidului la nivel naţional;
 2. coordonează şi evaluează modul în care toate filialele teritoriale îndeplinesc obiectivele ce decurg din strategia şi programele politice ale ALDE;
 3. coordonează activitatea grupurilor parlamentare şi ale parlamentarilor europeni;
 4. elaborează şi propune Delegaţiei Permanente strategia politică a partidului;
 5. negociază înţelegeri politice în limita mandatului aprobat de Delegaţia Permanentă;
 6. propune Delegaţiei Permanente candidatul partidului la funcţia de Prim ministru;
 7. propune Biroului Politic Central candidaţii pentru funcţiile din Guvern şi administraţia publică centrală;
 8. desemnează candidaţii pentru funcţiile de primari de municipii reşedinţă de judeţ, primarii de sector ai Municipiului Bucureşti, Primarul General al Municipiului Bucureşti, preşedinţii de Consilii Judeţene în urma consultărilor cu Birourile Politice Teritoriale, respectiv Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucureşti;
 9. concepe şi propune Biroului Politic Central modul de pregătire şi desfăşurare a campaniilor electorale;
 10. stabilește domeniile de activitate pe care le coordonează vicepreședinții, în baza propunerilor Președintelui ALDE;
 11. propune Biroului Politic Central candidaţii pentru alegerile parlamentare pentru filialele care au obţinut la ultimele alegeri locale generale rezultate electorale sub media naţională a ALDE la votul pentru Consiliile Judeţene şi pentru Parlamentul European;
 12. propune Biroului Politic Central candidaţii pentru alegerile europene;
 13. în situaţii cu totul deosebite propune Biroului Politic Central dizolvarea unui Birou Politic Teritorial sau demiterea Preşedintelui acestuia şi propune desemnarea unui Birou Politic Teritorial Interimar, respectiv Președinte;
 14. desemnează conduceri interimare la nivelul filialelor teritoriale și de sector, cu structura prevăzută la art. 50, până la organizarea alegerilor interne în organizația respectivă, la propunerea Președintelui
 15. convoacă Delegaţia Permanentă şi propune Biroului Politic Central ordinea de zi a acesteia;
 16. raportează Delegaţiei Permanente activitatea desfăşurată şi rezultatele ei;
 17. aprobă și revocă, la propunerea Preşedintelui, Secretarul General al ALDE;
 18. aprobă și revocă, la propunerea Preşedintelui, trezorierul ALDE și purtătorul de cuvânt al partidului;
 19. aprobă și revocă la propunerea Președintelui Consiliului Național, secretarul Consiliului Național;
 20. aplică şi propune sancţiuni membrilor partidului în conformitate cu prevederile Statutului;
 21. numeşte și revocă la propunerea Președintelui, secretarii executivi regionali;
 22. acordă, în situații cu totul deosebite, derogări de vechime pentru candidații de primari de municipiu și președinții de Consilii Județene;
 23. acordă derogări conform prevederilor art.93.

Art. 76

Preşedintele Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor este garantul înfăptuirii Programului politic, al respectării şi aplicării Statutului şi al păstrării identităţii, unităţii şi prestigiului partidului.

Art. 77

 1. Preşedintele partidului exercită conducerea şi coordonează activitatea organismelor la nivel naţional, având următoarele atribuţii:
  1. reprezintă partidul în relaţiile oficiale;
  2. face declaraţii în numele partidului;
  3. convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Politic Executiv şi ale Biroului Politic Central, precum și orice alte organisme de conducere ale partidului la care ia parte;
  4. conduce negocierile politice purtate în numele ALDE;
  5. sesizează Delegaţia Permanentă cu privire la luarea unor măsuri disciplinare;
  6. propune BPEx numirea și revocarea Secretarului General, trezorierul partidului si secretarul pentru relații internaționale;
  7. numeşte și revocă la propunerea Secretarului General al ALDE secretarii generali adjuncți;
  8. propune BPEx numirea și revocarea secretarilor executivi regionali;
  9. numeşte componenţa Comisiei Permanente pentru Statut şi Regulamente;
  10. poate să-şi aleagă consilieri politici, ale căror funcţii şi atribuţii sunt onorifice;
  11. poate invita la şedinţele Biroului Politic Executiv orice persoană;
  12. poate invita la şedinţele Biroului Politic Central anumite persoane să participe la dezbateri, cu aprobarea Biroului;
  13. îşi poate delega unele competenţe potrivit Statutului;
  14. stabileşte responsabilităţile pe domenii ale vicepreşedinţilor şi membrilor Biroului Politic Executiv.
  15. Validează cererile de înscriere în ALDE sau de atribuire a calității de membru activ în cazurile deosebite prevăzute de statut.
  16. În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele partidului emite decizii.
 2. În situaţia în care Preşedintele este în imposibilitatea de a-şi exercita din motive obiective și temporare funcţia, responsabilităţile acestei funcţii se asigură de către un vicepreședinte desemnat de Președinte. În cazul vacantării funcţiei de Preşedinte, responsabilităţile acestei funcţii se asigură de către un vicepreședinte ales de către membrii Biroului Politic Executiv.

Art. 78

Membrii Biroului Politic Executiv îndeplinesc responsabilităţi pe domenii, stabilite de Preşedintele partidului.

Art. 79

 1. Secretarul General răspunde: de sistemul informaţional; baza de date a membrilor ALDE prin Registrul Național de Evidență al Membrilor (RNEM); de aparatul de lucru; Departamentul Național de Resurse Umane al ALDE (DNRU); asigură comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central şi filialele teritoriale; asigură gestionarea surselor de finanţare şi gestiunea patrimoniului mobil şi imobil al partidului; este ordonatorul principal de credite.
 2. Secretarul General coordonează activitatea executivă a organizațiilor județene; coordonează activitatea de resurse umane și gestiunea carierei politice în colaborare cu Departamentul Național al Resursei Umane (DNRU) și Direcția de Gestiune a Carierei Politice (DGCP).

Art. 80

 1. Membrii DNRU, la nivel național se vor afla sub coordonarea Secretariatului General al ALDE, iar la nivel județean, vor fi numiți de președinții de organizații județene și se vor afla în coordonarea secretarilor filialelor teritoriale ale partidului.
 2. DGCP va funcționa în cadrul Departamentului de Resurse Umane.

Art. 81

 1. În activitatea sa, Secretarul General este ajutat de secretari generali adjuncţi, secretari executivi regionali şi de secretarul pentru relaţiile internaționale.
 2. Numărul şi atribuţiile secretarilor generali adjuncţi şi ale secretarilor executivi regionali precum şi atribuţiile secretarului pentru relaţiile internaţionale, se stabilesc printr-un Regulament de Organizare şi Funcţionare al Secretariatului General, aprobat de către BPEx.

Art. 82

 1. Secretarul General participă la şedinţele Biroului Politic Executiv;
 2. Secretarul General ţine evidenţa, comunică şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor deciziilor Delegației Permanente Naționale, Biroului Politic Central, Biroului Politic Executiv și ale Președintelui partidului;

CAPITOLUL VIII - ALTE STRUCTURI LA NIVEL NAŢIONAL

Art. 83

Prin Regulamente de Organizare şi Funcţionare se constituie la nivel naţional următoarele structuri:

 1. Senatul partidului;
 2. Curtea de Etică şi Arbitraj – CEA;
 3. Comisia Centrală de Cenzori – CCC;
 4. Tineretul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor – TLDE și organizații ale studenților;
 5. Organizaţia Femeilor Alianţei Liberalilor şi Democraţilor – OFLDE;
 6. Cluburile Studențești ale Alianței Liberalilor și Democraților;
 7. Liga Aleşilor Locali – LAL;
 8. Grupul Parlamentar;
 9. Alte structuri la nivel naţional pe categorii sociale şi profesionale.

Art. 84

 1. Curtea de Etică şi Arbitraj este instanţa supremă a partidului având atribuţii privind:
  1. respectarea prevederilor Statutului şi a Codului Etic al ALDE;
  2. soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare;
  3. soluţionarea contestaţiilor privind învestirea candidaţilor, alegerile interne, alegerea delegaţilor la Conferinţe sau la Congres;
  4. coordonarea activităţilor Consiliilor Teritoriale de Etică și Arbitraj.
 2. Pot fi alese în Curtea de Etică şi Arbitraj, pe o durată de cel mult 4 ani, persoane care nu fac parte din nicio altă structură de conducere.
 3. Activitatea Curţii de Etică şi Arbitraj se desfăşoară pe baza Regulamentului aprobat de BPC al partidului, care trebuie să asigure părţilor dreptul la opinie şi dreptul de a se apăra, precum şi proceduri echitabile de decizie.
 4. Deciziile Curţii de Etică şi Arbitraj, precum şi deciziile Consiliilor de Etică şi Arbitraj Teritoriale rămase definitive sunt obligatorii pentru toţi membrii ALDE, precum şi pentru toate organismele de conducere ale partidului. Aceste decizii se pun în executare de către organismele de conducere alese ale ALDE.

Art. 85

Comisia Centrală de Cenzori are atribuţii de verificare a gestiunii partidului şi lucrează pe baza unui Regulament aprobat de Biroul Politic Central al partidului.

Art. 86

Biroul Permanent Naţional al TLDE conduce şi coordonează activitatea specifică a structurilor de tineret constituite la nivelul filialelor teritoriale, pe baza unui Regulament aprobat Biroul Politic Central al partidului.

Art. 87

Biroul Permanent Naţional al Organizaţiei Femeilor Alianţei Liberalilor şi Democraţilor conduce şi coordonează activitatea specifică a structurilor de femei constituite la nivelul filialelor teritoriale, pe baza unui Regulament aprobat de Biroul Politic Central al partidului.

Art. 88

Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale structurilor partidului se elaborează ca proiecte de către structurile respective şi se înaintează spre aprobare Biroului Politic Central al partidului, prin intermediul Secretariatului General.

Art. 89

 1. Grupul Parlamentar ALDE este format din toţi deputaţii şi senatorii, membri ai partidului.
 2. Rolul acestuia constă în promovarea programelor și proiectelor politice ale partidului în Parlament.
 3. Membrii Grupului Parlamentar nu pot exprima în dezbaterile parlamentare poziţii divergente liniei politice a partidului.
 4. Conducerea Grupului este asigurată, alternativ, de la o sesiune parlamentară la alta de liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor şi din Senat.
 5. Grupul Parlamentar se organizează şi îşi desfăşoară activitatea, în baza unui Regulament aprobat de Biroul Politic Central al partidului.

CAPITOLUL IX - PROCEDURA ALEGERILOR ÎN PARTID

Art. 90

Şedinţele organismelor de conducere ale partidului la nivel naţional şi al filialelor teritoriale, convocate cu respectarea termenelor minime de convocare, sunt constituite statutar dacă la ele participă majoritatea simplă a numărului membrilor ce le compun. Lipsa convocării sau nerespectarea termenelor minime pentru convocare poate fi acoperită statutar prin participarea a cel puţin 2/3 din numărul membrilor ce le compun.

Art. 91

 1. Adunările Generale ale membrilor organizaţiilor, pe zona, comunale, orăşeneşti şi municipale sunt constituite statutar dacă la ele participă majoritatea simplă a numărului total al membrilor aflaţi în evidenţă la prima convocare, şi cu orice prezenţă la cea de a doua convocare.
 2. La aceste Adunări Generale au drept de vot doar acei membri care au o vechime de cel puţin trei luni în partid şi cu cotizaţiile achitate la zi, inclusiv pe luna anterioară celei în care se desfăşoară Adunarea Generală de alegeri.
 3. Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), la Adunările Generale de constituire a unor organizaţii teritoriale noi au drept de vot toţi membrii acelei organizaţii care participă la Adunarea Generală.
 4. Data limită pentru comunicarea numărului de membri se stabileşte de Biroul Politic Teritorial.

Art. 92

 1. Vechimea minimă necesară pentru a candida într-o structură de conducere a partidului este:
  1. de şase luni la nivel local;
  2. de un an la nivel judeţean;
  3. de doi ani la nivel naţional.
 2. Vechimea minimă necesară pentru a candida la alegerile parlamentare sau europene este de doi ani.
 3. Biroul Politic Executiv poate acorda derogări de vechime prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2), iar Biroul Politic Teritorial structurilor de conducere prevăzute la alin.(1) lit. a);
 4. Prevederile prezentului articol intră în vigoare începând cu anul 2017.

Art. 93

 1. Candidaturile se depun până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ora de convocare a Adunării Generale, Conferinţei Teritoriale sau Congresului, la secretariatul organismului aferent, sub semnătură de primire.

Art. 94

 1. În cadrul organismelor de conducere ale partidului votul se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu prevederile Statutului şi ale Legii partidelor politice.
 2. Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mână.
 3. În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de vot, votul preşedintelui acelui organism este decisiv.

Art. 95

 1. În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaţilor la forurile superioare sau când se iau hotărâri cu privire la persoane, votul este obligatoriu secret.
 2. În cazul votului pentru membrii Biroului Politic Executiv, condiţia pentru ca un buletin de vot să fie valid, este că pe acel buletin de vot să fie votate între 1 şi 33 de persoane.
 3. În ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, primii 16 aleși devin vicepreședinți ai ALDE.

Art. 96

Hotărârile în cadrul organismelor de conducere se adoptă în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii organismului respectiv, cu majoritatea simplă a numărului voturilor celor prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor în care Statutul prevede altfel.

Art. 97

Membrii organismelor de conducere ale Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, la toate nivelurile, se aleg pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 98

 1. Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere de la nivel de zonă se validează de către Birourile Permanente Locale.
 2. Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la nivel local se validează de către Birourile Politice Teritoriale, cu excepţia organizaţiilor de la nivelul de zonă.
 3. Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere ale filialelor teritoriale se validează de către Biroul Politic Central.
 4. În cazul în care rezultatul alegerilor prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) nu este validat se procedează la noi alegeri.
 5. Preluarea conducerii organizaţiilor locale sau a filialelor teritoriale de către organismele nou alese, se face după termenul statutar şi regulamentar prevăzut pentru depunerea contestaţiilor şi validarea alegerilor de către organismele ierarhic superioare abilitate a lua această decizie.

Art.99

 1. Pentru locurile devenite vacante în organismele de conducere, sunt cooptaţi membri supleanţi, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute, în maxim 30 de zile de la vacantarea unui loc, în condiţiile prevăzute de prezentul Statut și a rRegulamentului de aplicare a Statutului.
 2. Numărul membrilor supleanţi din organismele de conducere la nivel local, teritorial şi naţional va fi de o treime din numărul membrilor respectivului organism de conducere.
 3. În cazul în care numărul locurilor vacante, indiferent de ocuparea ulterioară prin cooptare, depăşeşte jumătate din totalul celor aleşi iniţial în organismul de conducere, se vor organiza noi Adunări Generale sau Conferinţe Teritoriale pentru alegerea Biroului Politic Local sau a Biroului Politic Teritorial, cu excepţia funcţiei de preşedinte, dacă acesta nu a demisionat sau a fost revocat.
 4. În cazul în care funcţia de preşedinte al filialei teritoriale este vacantă se organizează alegeri pentru funcţia de preşedinte în termen de 6 luni, cu excepţia unei perioade de 6 luni anterioară datei alegerilor europene, parlamentare, prezidențiale sau a alegerilor locale. În această situaţie funcţia de preşedinte va fi îndeplinită până la alegeri de către un vicepreşedinte, propus de Biroul Politic Teritorial respectiv și aprobat de Biroul Politic Central.
 5. În cazul în care funcţia de preşedinte al organizaţiei locale este vacantă, interimatul va fi asigurat de vicepreşedintele cu cel mai mare număr de voturi. În termen de 6 luni se organizează alegeri pentru funcţia de Preşedinte.
 6. În situaţiile prevăzute la alin. (3), până la alegeri, conducerea organizaţiei sau a filialei va fi asigurată de un Birou Politic Teritorial Interimar, numit în termen de 15 zile de la vacantarea funcţiilor, din:
  1. Biroul Politic Executiv pentru Birourile Politice Teritoriale;
  2. Biroul Politic Teritorial pentru Birourile Politice Locale.
 7. Birourile Politice Interimare de la toate nivelele, sunt compuse din același număr de membri, ca și Birourile Politice alese, sși vor organiza alegeri pentru o nouă conducere în termen de cel mult 6 luni de la data ultimelor alegeri.
 8. Birourile Politice Interimare nu pot fi reinvestite.
 9. În cazul în care preşedintele ales nu a demisionat sau a fost revocat, acesta va exercita funcţia de preşedinte al Biroului Politic Teritorial Interimar.
 10. Din Biroul Politic Teritorial Interimar vor face parte şi membrii organismului de conducere aleşi iniţial care nu au demisionat.
 11. În situaţii de urgenţă sau în situaţia în care din motive obiective nu se pot organiza alegeri, se poate prelungi perioada de interimat cu 3 luni.

Dacă nu se prelungeşte perioada de interimat, sau dacă nu se organizează alegeri pentru desemnarea unei conduceri permanente în perioada de interimat, organizaţia respectivă va fi dizolvata de către Biroul Politic Central.

CAPITOLUL X - PATRIMONIUL ŞI FONDURILE PARTIDULUI ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR

Art.100

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor poate deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare activităţilor sale specifice.

Art.101

Sursele de finanţare ale Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, conform prevederilor Legii finanţării partidelor politice, provin din:

 1. cotizaţiile membrilor partidului;
 2. donaţii, legate şi alte liberalităţi;
 3. venituri provenite din activităţi proprii și dobânzi;
 4. subvenţii de la bugetul de stat;
 5. împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice;
 6. alte forme de finanțare, în conformitate cu prevederile legale

Art.102

 1. Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi în valută, deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România şi se gestionează prin contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile aplicabile.
 2. Cuantumul cotizației, repartizarea și utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului Politic Executiv.

Art.103

 1. Membrii partidului plătesc o cotizaţie lunară al cărei cuantum este stabilit de către Biroul Politic Teritorial.
 2. Biroul Politic Executiv stabileşte o cotizaţie lunară pentru persoanele alese sau numite în funcţiile de conducere în structurile partidului său în funcțiile politice din administraţia publică centrală, precum şi pentru parlamentari şi parlamentarii europeni.
 3. Biroul Politic Executiv stabilește o contribuție financiară lunară pentru filiale.
 4. Biroul Politic Teritorial stabileşte o cotizaţie lunară pentru membrii filialei, structurile de conducere la nivelul filialei, precum și pentru persoanele alese sau numite în funcţii de conducere în administraţia publică locală.

Art.104

Membrii Partidului Alianța Liberalilor și Democraților care îndeplinesc funcţii de conducere alese în partid nu pot fi remuneraţi pentru activitatea lor.

Art.105

 1. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, cât și organizațiile teritoriale ale acestuia, inclusiv cele constituite la nivelul sectoarelor municipiului București, au obligația de a-și organiza contabilitatea proprie, conform reglementarilor contabile aplicabile, în vigoare.
 2. Organizațiile județene/de sector ale Municipiului București răspund în mod exclusiv și direct față de terții cu care se angajează în relații contractuale, indiferent de natura acestora, de actele juridice încheiate, de cheltuielile realizate/angajate și activitatea financiar-contabilă proprie.

CAPITOLUL XI - ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

Art.106

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor îşi încetează activitatea prin:

 1. autodizolvare, hotărâtă de Congres, cu votul a peste două treimi din numărul delegaţilor;
 2. dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească şi prin hotărârea Curţii Constituţionale;
 3. constatarea încetării existenţei sale prin inactivitate, de către Tribunalul Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din Legea partidelor politice.

CAPITOLUL XII - DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art. 107

 1. Congresul Extraordinar care aprobă prezentul statut poate convoca un singur Congres Ordinar în termen de minim 12 ore de la hotărârea de convocare.
 2. Congresul Ordinar astfel convocat se va desfășura cu aceeași delegați stabiliți pentru Congresul Extraordinar care face convocarea.
 3. Ordinea de zi a Congresului Ordinar convocat în condițiile alin. 1 va fi stabilită prin hotărârea de convocarea a Congresului Extraordinar.
 4. Candidaturile pentru funcția de Președinte al ALDE precum și pentru membrii Biroului Politic Executiv se vor depune la Secretariatul General ALDE cu minim 3 ore înaintea deschiderii lucrărilor Congresului Ordinar convocat în condițiile alin. (1)

Art. 108

 1. Activitatea în cadrul ALDE se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Partidelor Politice, a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, a prezentului Statut și a Regulamentelor de aplicare al acestuia și a Codului de Etică.
 2. Prevederile prezentului Statut se aplică de la data adoptării de către Congresul Extraordinar al ALDE, la data de 21 aprilie 2017.

PREZENTUL STATUT MODIFICAT ȘI COMPLETAT A FOST ADOPTAT DE CONGRESUL EXTRAORDINAR AL ALDE LA DATA DE 21 APRILIE 2017